بازرگانی و بازاریابی

در اینجا گوشه ای از قراردادهای شرکت ما قابل مشاهده است. امیدواریم بزودی با شما همکاری داشته باشیم.

قراردادها

کارفرما:

 

قراردادها

کارفرما:

قراردادها

 

کارفرما:

قراردادها

کارفرما:

فرآیند ارائه ­خدمات حمل و نقل​

← حمل داخلی


← کمیسیون بارنامه

 

← مرکز معاینه فنی

 

← تخلیه و  بارگیری و انبارداری