8b167af653c2399dd93b952a48740620
 
مدیرعامل
8b167af653c2399dd93b952a48740620
هادی اکبر پور
رئیس هیات مدیره و معاون بازرگانی و سرمایه گذاری
142111
شهریار حسین بر
عضو موظف هیئت مدیره
photo_2020-10-24_23-45-09
علیرضا اسماعیل ساوج
معاون فنی و عملیات 
8b167af653c2399dd93b952a48740620
داوود محمدی
مدیر اداری
8b167af653c2399dd93b952a48740620
علی کلوخی
سرپرست مالی
8b167af653c2399dd93b952a48740620
حسین عامری خواه
مدیر حراست
8b167af653c2399dd93b952a48740620
پیمان محسنی نیا
سرپرست شعب
8b167af653c2399dd93b952a48740620
 
سرپرست بازرگانی
8b167af653c2399dd93b952a48740620
علیرضا پیمان
سرپرست تامین و تجهیز
8b167af653c2399dd93b952a48740620
ابوالفضل معراجی
سرپرست فنی
8b167af653c2399dd93b952a48740620
حجت الله پاک تینت
بازرسی - مدیر اداری