معاونین

معاونین شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

مجتبی عباسپور

عباسسپور
معاونت مالی و اداری شرکت فجر جهاد

مسعود عزیزی

عزیزی
معاونت بازرگانی شرکت فجر جهاد

پیروز بیگلر

بیگلر
معاونت فنی و عملیات شرکت فجر جهاد
 

مدیران

مدیران شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

حسین عامری خواه

B612_12
سرپرست حراست شرکت فجر جهاد

علی داوودی خطیر

داودی-خطیر
مدیر حقوقی و امور قراردادها شرکت فجر جهاد

سید مصطفی موسوی

موسوی
مدیر عملیات شرکت فجر جهاد

علیرضا اسماعیل ساوج

ساوج(1)
مدیر انفورماتیک شرکت فجر جهاد

داوود محمدی

محمدی
مدیر اداری شرکت فجر جهاد

مهدی نجفی

B612_5
سرپرست روابط عمومی شرکت فجر جهاد

علیرضا هاشمی

هاشمی
مدیر حسابرسی داخلی شرکت فجر جهاد

ابوالفضل سامانی پور

سامانی-پور
مدیر مالی شرکت فجر جهاد

اشکان فریدونی

فریدونی
سرپرست تامین تجهیزات شرکت فجر جهاد