معاونین

معاونین شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

مجتبی عباسپور

عباسسپور
معاونت مالی و اداری شرکت فجر جهاد

مسعود عزیزی

عزیزی
معاونت بازرگانی شرکت فجر جهاد

پیروز بیگلر

بیگلر
معاونت فنی و عملیات شرکت فجر جهاد
 

مدیران

مدیران شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد
B612_12
سرپرست حراست شرکت فجر جهاد

علی داوودی خطیر

داودی-خطیر
مدیر حقوقی و امور قراردادها شرکت فجر جهاد

سروش اماناللهی

B612_12
مدیر عملیات شرکت فجر جهاد

علیرضا اسماعیل ساوج

ساوج(1)
مدیر انفورماتیک شرکت فجر جهاد

داوود محمدی

محمدی
مدیر اداری شرکت فجر جهاد

مهدی نجفی

B612_5
سرپرست روابط عمومی شرکت فجر جهاد

علیرضا هاشمی

هاشمی
مدیر حسابرسی داخلی شرکت فجر جهاد

ابوالفضل سامانی پور

سامانی-پور
مدیر مالی شرکت فجر جهاد

اشکان فریدونی

فریدونی
سرپرست تامین تجهیزات شرکت فجر جهاد