نگاهی به حمل بار و برنامه ریزی ارسال خدمات فجر جهاد

در این بخش بازتابی از عملکرد شعب و نمایندگیها در حوزه حمل بار قابل مشاهده و ارزیابی می باشد. خدمات لجستیک جاده ای و عملیات ناوگان و گوشه ای از قدرت نمایی شرکت عظیم خلیج فارس براصاحبان کالا قابل مشاهده می باشد. امید است اطلاعات ارزنده ای در اختیارتان قرار گرفته باشد.

این شرکت در راستای اخذ مجوز هوشمندسازی حمل و نقل قدم های مثبتی برداشته و به دلیل داشتن فراوانی شعبه و نمایندگی در حوزه صدور بارنامه در سطح کشور و ویژگیهای منحصر به فرد حمل و نقل خلیج فارس در سطح کشور و بین الملل امیدواریم به عنوان اولین شرکت هوشمند حمل و نقلی بدون هیچ محدودیتی به کل کشور در حوزه صدور بارنامه فعالیت نماییم.

در این خصوص توافقاتی در بازارگاههای الکترونیکی انجام شده و در حال عملیاتی شدن می باشد که در صورت اخذ این مجوز از سازمان راهداری به عنوان اولین شرکت حمل و نقل هوشمند  اولین شرکت حمل و نقل هوشمند حمل و نقل بین المللی خلیج فارس با ۱۰۴ شعبه و نمایندگی در ایراندر سطح کشور معرفی می شویم.

پیشنهاد بندر امام

 

پیشنهاد تبریز

 

پیشنهاد ایلام

 

پیشنهاد اصفهان

 

پیشنهاد سیستان بلوچستان

 

پیشنهاد نکا

 

اتوماسیون