شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی فجر جهاد

یکی دیگر از خدماتی است که توسط شرکت فجر جهاد ارائه می گردد. این شرکت در راستای توسعه صنعت حمل و نقل و خدمت به مشتریان، قصد دارد بهترین و سریعترین خدمات را با بهره گیری از نمایندگیها و شعب معتبری که در داخل از کشور دارد، ارائه نماید.

اتوماسیون