معاونین

معاونین شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

مدیران

مدیران شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

ابوالفضل معراجی

B612_12
سرپرست فنی

پیمان محسنی نیا

B612_12
سرپرست شعب

علی داوودی خطیر

داودی-خطیر
سرپرست حقوقی و امور قراردادها

داوود محمدی

محمدی
مدیر اداری

مهدی نجفی

B612_5
سرپرست روابط عمومی

علیرضا پیمان

B612_12
سرپرست تامین تجهیزات

سروش امان اللهی

B612_12
سرپرست عملیات

----

B612_12
سرپرست حراست

علی دلفانی

B612_12
سرپرست خدمات

غلامرضا گلی پور

B612_12
سرپرست دفتر مدیریت