معاونین

معاونین شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

مدیران

مدیران شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

ابوالفضل معراجی

B612_12
سرپرست فنی

پیمان محسنی نیا

db2482d9-1294-4405-98ec-6d33db448bbd
سرپرست شعب

علی داوودی خطیر

داودی-خطیر
سرپرست حقوقی و امور قراردادها

داوود محمدی

محمدی
مدیر اداری
B612_12
سرپرست روابط عمومی

علیرضا پیمان

B612_12
سرپرست تامین تجهیزات

سید مصطفی موسوی

موسوی
سرپرست عملیات

حسین عامری خواه

B612_12
سرپرست حراست

سحر خیرآبادی

B612_12
سرپرست مالی

علی دلفانی

B612_12
سرپرست خدمات

ابوالفضل مهراجی

B612_12
سرپرست دفتر مدیریت