معاونین

معاونین شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

مدیران

مدیران شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

پیمان محسنی نیا

B612_12
سرپرست شعب شرکت فجر جهاد

علی داوودی خطیر

داودی-خطیر
سرپرست حقوقی و امور قراردادها شرکت فجر جهاد

داوود محمدی

محمدی
مدیر اداری شرکت فجر جهاد

علیرضا اسماعیل ساوج

ساوج(1)
مدیر انفورماتیک شرکت فجر جهاد

ابوالفضل معراجی

B612_12
سرپرست فنی شرکت فجر جهاد

علیرضا پیمان

B612_12
سرپرست تامین تجهیزات شرکت فجر جهاد

سروش امان اللهی

B612_12
سرپرست عملیات شرکت فجر جهاد
B612_12
سرپرست حراست شرکت فجر جهاد

حجت الله پاک تینت

B612_12
بازرس ویژه مدیر عامل شرکت فجر جهاد