معاونین

معاونین شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

مدیران

مدیران شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

پیمان محسنی نیا

پیمان محسنی نیا
مدیر بازرگانی

علی داوودی خطیر

داودی-خطیر
سرپرست حقوقی و امور قراردادها

سید مصطفی موسوی

موسوی
سرپرست فنی و عملیات

ابوالفضل مهراجی

B612_12
مدیر دفتر حوزه مدیریت

فاطمه صنفی

B612_12
سرپرست روابط عمومی

احمد صدری نیا

B612_12
سرپرست امور شعب

مسعود آقاجانی

B612_12
مدیر اداری

محسن سیف

B612_12
رییس حسابداری
اتوماسیون