معاونین

معاونین شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

مدیران

مدیران شرکت حمل و نقل جاده ای فجر جهاد

سعید بنی جمالی

B612_12
مدیر بازرگانی

داوود محمدی

B612_12
سرپرست اداری

--------

B612_12
سرپرست فنی و عملیات

ناصر فردی

B612_12
سرپرست حراست

سید محمد عدنانی

B612_12
سرپرست روابط عمومی

احمد صدری نیا

B612_12
سرپرست امور شعب

محمد چراغعلی

B612_12
سرپرست انفورماتیک

--------

B612_12
------
اتوماسیون