شعبه بندر امام


شعبه بندرامام خمینی (ره) شرکت حمل ونقل فجرجهاد درزمره اولین شعبی بوده است که توسط شرکت افتتاح گردیده وتاریخ فعالیت آن با تاریخ تاسیس شرکت قرین است . این شعبه به خوبی توانسته است ماموریت هایی را که شرکت درقالب قراردادهای عمده منعقدمی نماید به نحواحسن به انجام رسانده ودرکارنامه عملکردخودحمل میلیون هاتن محمولات علوفه ای شرکت پشتیبانی اموردام ، میلیون ها تن محمولات کودشیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وهم چنین حمل صدهاهزارتن ذغال سنگ وذغال کک شرکت ذوب آهن اصفهان و……. به ثبت رسانده است . رضایت ازعملکردشعبه مذکوربه کرات منجربه صدوررضایت نامه ها وتقدیرنامه ها ازسوی صاحبان کالا گردیده است . باتوجه به توانمندی های شرکت ، ناوگان ملکی مناسب ، تخصص وتجربه ارزشمندمدیریت وکارکنان شعبه بندرامام خمینی ، این شرکت آماده است حمل محمولات پروژه ای صاحبان کالای محترم را به انجام برساند .

اتوماسیون