انعقاد تفاهم‌نامه میان شرکت فجر جهاد و شرکت پرسی ایران‌گاز
اکتبر 29, 2020

آموزش کارکنان شرکت حمل‌ و نقل فجر جهاد در خصوص شناسایی پسماندها و اهمیت تفکیک از مبدا پسماندها در محل کار توسط کارشناسان آموزش اداره مدیریت پسماند شهرداری منطقه ۱۹ صورت گرفت.

آموزش کارکنان شرکت حمل‌ و نقل فجر جهاد در خصوص شناسایی پسماندها و اهمیت تفکیک از مبدا پسماندها در محل کار توسط کارشناسان آموزش اداره مدیریت پسماند شهرداری منطقه ۱۹ صورت گرفت.