حضرت امام خمینی (ره)

31 خرداد 1400

پیام مدیر عامل فجر جهاد برای حضور پرشور در انتخابات ۱۴۰۰

سید هوشنگ ولی زاده مدیر عامل و نایب رییس هیأت مدیره فجر جهاد در پیامی خواستار حضور پرشور در انتخابات شد.
اتوماسیون