جولای 20, 2020

آموزش کارکنان شرکت فجر جهاد درخصوص پسماند

آموزش کارکنان شرکت حمل‌ و نقل فجر جهاد در خصوص شناسایی پسماندها و اهمیت تفکیک از مبدا پسماندها در محل کار توسط کارشناسان آموزش اداره مدیریت […]